CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày 24/04/2024 Đại hội cổ đông
CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20240424 - VPG - CBTT Nghi quyet va Bien ban hop DHDCD thuong nien nam...

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Ngày 29/03/2024 Đại hội cổ đông
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Tài liệu ĐHCĐ 2023 Xin mời xem và tải nội dung Nghị quyết theo...

CBTT-Bổ sung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông-biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Ngày 05/05/2023 Đại hội cổ đông
CBTT-Bổ sung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông-biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20230505 - VPG - CBTT Bien ban kiem tra tu cach co dong va Bien ban...

CBTT-Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Ngày 21/04/2023 Đại hội cổ đông
CBTT-Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: 20230421 - VPG - CBTT NQ va Bien ban hop DHDCD thuong nien nam 2023 Xin...

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Ngày 24/03/2023 Đại hội cổ đông
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Tài liệu ĐHCĐ 2023 Xin mời xem và tải nội dung Nghị quyết theo...

CBTT-NGHỊ QUYẾT-BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Ngày 19/04/2022 Đại hội cổ đông
CBTT-NGHỊ QUYẾT-BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, biên bản ĐHĐCĐ...

CBTT-Điều lệ sửa đổi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022
Ngày 19/04/2022 Đại hội cổ đông
CBTT-Điều lệ sửa đổi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố: Điều lệ tổ chức hoạt động (sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ...

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày 08/04/2022 Đại hội cổ đông
Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố Bổ sung các tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày 24/03/2022 Đại hội cổ đông
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố các tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022...

CBTT-Về ngày ĐKCC thực hiện quyền ĐHĐCĐTN 2022
Ngày 17/02/2022 Đại hội cổ đông
CBTT-Về ngày ĐKCC thực hiện quyền ĐHĐCĐTN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng...

CBTT-NQHĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022
Ngày 16/02/2022 Đại hội cổ đông
CBTT-NQHĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông...

CBTT-Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐBT lần 1 năm 2021
Ngày 19/08/2021 Đại hội cổ đông
CBTT-Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐBT lần 1 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin: Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường...

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat